4.2. A módszer kiválasztásának szempontjai

Gyakorlási módszer felállítása

Bevezetés a sportpedagógiába 4. Tekintsük át most röviden ezeket. A cél megvalósítása érdekében módszereket, eszközöket és szervezési módokat vethetünk be, ezek kombinációját pedig stratégiának nevezzük. Az oktatási stratégia tehát, amikor a konkrét cél elérése érdekében meghatározzuk a különféle eljárásmódokat, az oktatási módszereket, kiválasztjuk a használatos szervezési módokat és az oktatási eszközöket.

Míg az oktatás fogalmánál, az oktatás- és a tanulásfogalom gyakori egybemosódásával találkozunk, addig itt a stratégiáknál hasonló probléma merül fel.

4. Oktatási módszerek és oktatásszervezési módok fejezet

A szakirodalmak gyakran ugyanarról a tartalomról, hol módszerként, hol pedig stratégiaként tesznek említést. Falus Iván oktatási stratégiákról, Nagy Sándor a tanítás-tanulási stratégiáiról, Báthory Zoltán pedig tanulásszervezés stratégiáiról beszél.

gyakorlási módszer felállítása kis pénisz megnagyobbodik

A stratégia kapcsán nemcsak többféle megnevezéssel, de többféle felosztással is találkozunk. Leggyakrabban a különböző oktatási célok alapján csoportosítják a stratégiákat. A motoros oktatásban gyakorlási módszer felállítása tartotta magát az a nézet, hogy a mozgásos cselekvések tanítására, cselekvések - cselekvéssorok megtanulására, készségek fejlesztésére csakis a kondicionálás stratégiája az egyetlen lehetséges eljárás.

gyakorlási módszer felállítása masszőr pénisz

Két inger sorozatos társítása következtében egy bizonyos idő péniszméret képletek után összeköttetés épül ki a két ingerhatás megfelelő területei között.

A reflextanulás a tanulás legalapvetőbb formájának tekinthető. A kondicionálás egyik legfontosabb feltétele a két inger többszöri, tér-időbeli érintkezése. A legkisebb elsajátítási egység a mozdulat, amely fiziológiailag nem más, mint egy feltételes reflex.

Stroke Neuro Rehab TV - Első rész (Felső végtag rehabilitáció) ARNI módszer

A klasszikus kondicionálás nem az egyetlen fajtája a kapcsolatképzésnek. Tanulás során nap, mint nap kerülünk szembe problémákkal. A gyakorlási módszer felállítása folyamata legtöbbször problémamegoldással kezdődik, sőt probléma miatt gyakran meg is szakad.

Az instrumentális kondicionálás folyamatában ilyen problémaszituációról beszélhetünk.

4. OKTATÁSI STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK

Egy új mozgás, vagy egy összetett cselekvéssor megtanulása, jellegzetes motoros probléma. Véletlen mozgások gyakorlása révén sikeres és sikertelen próbálkozások közepette tanuljuk meg a mozgásokat. Az ember mozgásos problémáinak megoldása sem hirtelen történik, hanem tévedések, véletlen beválások közepette, próbálkozások sorozatában.

A klasszikus és az instrumentális kondicionálással nemcsak motoros reakciókat lehet átalakítani, hanem kísérletek bizonyítják, hogy még az emóciók gyakorlási módszer felállítása kondicionálhatók. Ezzel a fajta elkerülési kondicionálással is gyakran találkozunk a sportban. Had szemléltessük egy egyszerű példával. Amikor a tanítványt negatív ingerhatás éri leesik a szerről és megijed; fejesugrás helyett hasra érkezik a vízbe, ami fájdalmat okoz, gyakorlási módszer felállítása.

Thorndike továbbgondolva a Skinner kísérleteit, és csökkentette a felesleges mozgások mennyiségét a macska tartózkodási ideje ketrecben csökkent, egy bizonyos végrehajtás után ugyanis megtanulta kinyitni gyakorlási módszer felállítása ketrecajtót. Thorndike és Skinner kísérleteinél a különbség az volt, hogy Thorndike macskája látta a célt a ketrecen kívül elhelyezett halatamíg Skinner kísérleti állatai csak kerülő úton jutottak a táplálékhoz, így több gyakorlásra volt szükségük a cél eléréséhez.

Ezek a gyakorlási módszer felállítása azt mutatták, hogy bonyolult feladatok megtanulása is lehetséges, ha a feladatot kisebb összetevőkre bontjuk és a kisebb egységek feladatainak sikeres megoldásakor a tanulók jutalomban részesülnek.

Ezt az elvet alkalmazzuk emberi tanulásnál, és természetesen a mozgástanulásnál is. A Skinneri lineáris programozás a tananyag kis egységeire bontását jelenti, biztosítva a tanulók aktív tevékenységét és helyes válaszaik megerősítését.

Ez tekinthető a programozott oktatási mozgalom kezdetének. Az elvet számos pszichológus és pedagógus tökéletesítette és fejlesztette tovább Biró, a,b. A mozgásos cselekvések gyakorlási módszer felállítása szükséges megemlíteni Köhler cit.

A ketrecbe zárt majom, a tőle távol elhelyezett élelmet csak eszközzel tudta elérni.

4.1. A módszer fogalma

Felismerte a cél-eszköz viszonylatot és az eszközhasználat lehetőségét. A motoros tanulásban, az egyes oktatási szituációk megoldásában a belátásnak nagy jelentőséget tulajdonítunk. Az oktatási stratégiáknál az előbb említettek a legismertebbek, de természetesen a stratégiák felosztásának újfajta megközelítésével is találkozunk a sportpedagógia szakirodalmában. Az oktatási stratégiák felosztásánál a Rétsági és Hamar azt veszik alapul, hogy a tanítás-tanulás módszertani problémájának megoldása a résztvevő felek közül honnan indul, a tanár, vagy a tanuló felől.

Így ez a felosztás megkülönböztet tanári és tanulói dominanciájú stratégiákat.

Míg a tanítási stratégiáknál a tanár — tanuló interakciókban a tanár tevékenységén, a tanításon van a hangsúly, addig a tanulási stratégiáknál a tanuláson, tehát a tanuló felől közelítenek.

A tanítási stratégiáknál deduktív vagy direkt oktatást és induktív vagy indirekt oktatást különbözettik meg. Természetesen ezek az elvek az edző-sportoló viszonyában is érvényesek. A direkt oktatás olyan stratégia, amely egy adott célból kiindulva, leginkább készségek tanítását segíti. Cél, a gyors és eredményes készségtanítás.

Miért olyan népszerűek a tanulástechnikai módszerek?

Ez a stratégia kiváló az egyes sportági alaptechnikák oktatására, illetve az egyes mozgásformák tökéletesítésére. A mozgástanítás az általánosból kiindulva halad a részek feldolgozása felé. Míg a tanuló a mozgás egészét végzi a tanár az egyes részmozdulatok, részmozgások javítását. A direkt oktatási stratégiánál a tanár tevékenységen van a fő hangsúly, amely a következő lépésekből áll: célkitűzés; előzetes ismeretek felidézése; ismeretek átadása, bemutatása; irányított gyakorlás; a megértés ellenőrzése rendszeres visszacsatolás ; ha szükséges akkor kiegészítő oktatás; gyakoroltatás más összetettebb helyzetekben.

kéz stimulációs pénisz

Ennél a stratégiánál jelentős szerepe van a tanári magyarázatnak, szemléltetésnek, a tanár határozott erőteljes irányításának és a tanulók egyéni gyakorlásának. A direkt oktatási stratégia párja a strukturált tanulás. Amíg a direkt oktatás a tanár felől közelít, a strukturált tanulási stratégia a tanár-tanuló interakcióit a tanuló felől közelíti meg.

nőknél az erekció az hogyan lehet meghosszabbítani az erekciót 30 percig

Leginkább készségek tanítását segíti elő, de különféle mozgásformák finomításában, gyakorlatok - gyakorlatsorok tanulásában is hasznosítható. Cél a gyors és eredményes készségtanulás. A strukturált tanulás alapelve, hogy a tanulás folyamatos tanári irányítással zajlik. A tanuló, tanári irányítás mellett gyakorol. A stratégia oly mértékben rugalmas, hogy alkalmazkodik a tanuló életkori sajátosságaihoz, képességeihez, és mozgástapasztalatához. Tanulói tevékenység: a feladat értelmezése; belső kép kialakítása a tanári instrukciók, bemutatás, és az előzetes tapasztalatok alapján; elsődleges gyakorlás, belső kép összevetése a gyakorlási módszer felállítása gyakorlás, izomérzékelés bekapcsolása; gyakorlás, azonos- és változó körülmények között, rögzítés; értékelés befogadása belsővé válása.

A strukturált tanulásnak különféle gyakorlási módszer felállítása alakultak ki, a könnyített feltételekből kiindulva, önálló végrehajtás; feladatmegoldás egyszerűtől az összetettig; a mozgás fő mozzanatának tanulása után a teljes mozgásfeladat megoldása. A stratégia formái lehetnek, a résztanulás, egésztanulás, egész - rész - egész tanulás.

Az indirekt vagy nyílt oktatási stratégia nem egyetlen célhoz kötődik, hanem különböző oktatási célok elérésére szolgál. Cél az önállóságra, kreativitásra nevelés, együttműködési, problémamegoldó készség fejlesztése.